|

Autumn Dream

🍁🍂🌳
In autumn, I want to be a park ranger. ​
//
秋天,想在公园做个管理员。​
Qiūtiān, xiǎng zài gōngyuán zuò gè guǎnlǐ yuán.
//
Thu thiên, tưởng tại công viên tố cá quản lý viên.​
//
Mùa thu, muốn trở thành người trông nom công viên.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *