|

Advice Tip

💡🤐🙅‍♂️
A piece of advice for you: Don’t give advice to others.
//
给你提个建议:不要随便给别人提建议。
Gěi nǐ tí gè jiànyì: Bùyào suíbiàn gěi biérén tí jiànyì.
//
Cấp nhĩ đề cá kiến nghị: Bất yếu tùy tiện cấp biệt nhân đề kiến nghị.
//
Một lời khuyên dành cho bạn: Không nên tùy tiện đưa ra lời khuyên cho người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *