|

Eternal Love

🌸🌞🍁❄️
Let’s start in spring, then date in summer, be romantic in autumn, and embrace in winter.
//
我们从春天开始吧,然后夏天约会,秋天浪漫,冬天入怀。
Wǒmen cóng chūntiān kāishǐ ba, ránhòu xiàtiān yuēhuì, qiūtiān làngmàn, dōngtiān rù huái.
//
Ngã môn tòng xuân thiên khai thủy ba, nhiên hậu hạ thiên ước hội, thu thiên lãng mạn, đông thiên nhập hoài.
//
Hãy bắt đầu vào mùa xuân, sau đó hẹn hò vào mùa hè, lãng mạn vào mùa thu, và ôm hôn vào mùa đông.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *