|

Unfortunate

🤯💔
A person remembering too many things is unfortunate, knowing too many things is also unfortunate, experiencing too many things is also unfortunate.
//
一个人记得事情太多真不幸,知道事情太多也不幸,体会到太多事情也不幸。
Yīgè rén jìdé shìqíng tài duō zhēn bùxìng, zhīdào shìqíng tài duō yě bùxìng, tǐhuì dào tài duō shìqíng yě bùxìng.
//
Nhất cá nhân ký đắc sự tình thái đa chân bất hạnh, tri đạo sự tình thái đa dã bất hạnh, thể hội đáo thái đa sự tình dã bất hạnh.
//
Một người nhớ quá nhiều thật bất hạnh, biết quá nhiều cũng bất hạnh, cảm nhận quá nhiều cũng bất hạnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *