If you receive a message that angers you, don't reply immediately. Wait until tomorrow to respond, because a day later you'll find yourself answering it wisely, or you'll see that it's insignificant and not worth a reply.
|

Anger Management

🕰️🤔🔇
If you receive a message that angers you, don’t reply immediately. Wait until tomorrow to respond, because a day later you’ll find yourself answering it wisely, or you’ll see that it’s insignificant and not worth a reply.
//
如果你收到一条让你生气的消息,不要直接回复,迟到明天才回复,因为一天后你会发现自己在明智地回答它,或者你会看到它微不足道,不值得回复。
Rúguǒ nǐ shōu dào yītiáo ràng nǐ shēngqì de xiāoxī, bùyào zhíjiē huífù, chídào míngtiān cái huífù, yīn wéi yī tiānhòu nǐ huì fāxiàn zìjǐ zài míngzhì de huídá tā, huòzhě nǐ huì kàn dào tā wēibùzúdào, bù zhídé huífù.
//
Như quả nhĩ thu đáo nhất điều nhượng nhĩ sinh khí đích tiêu tức, bất yếu trực tiếp hồi phục, trì đáo minh thiên tài hồi phục, nhân vi nhất thiên hậu nhĩ hội phát hiện tự kỷ tại minh trí địa hồi đáp tha, hoặc giả nhĩ hội khán đáo tha vi bất túc đạo, bất trị đắc hồi phục.
//
Nếu bạn nhận được một tin nhắn làm bạn tức giận, đừng trả lời ngay lập tức. Trả lời vào ngày mai, vì sau một ngày, bạn sẽ thấy mình đang trả lời nó một cách thông minh, hoặc bạn sẽ nhận ra nó không đáng kể và không đáng trả lời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *