|

Privacy

💔🤐👁️
Don’t open the wound to others easily, because what others see is excitement, and it’s yourself who hurts.
//
不要轻易把伤口揭开给别人看,因为别人看的是热闹,而痛的却是自己。
Bùyào qīngyì bǎ shāngkǒu jiē kāi gěi biérén kàn, yīnwèi biérén kàn de shì rènào, ér tòng de què shì zìjǐ.
//
Bất yếu khinh dịch bả thương khẩu yết khai cấp biệt nhân khán, nhân vi biệt nhân khán đích thị nhiệt nháo, nhi thống đích khước thị tự kỷ.
//
Đừng dễ dàng vạch trần vết thương cho người khác, bởi vì người khác nhìn thấy hứng thú, nhưng là chính mình đau lòng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *