|

Just Right

💁‍♀️✨🌟 #SelfImprovement #JustRight #LifeGoals
Try to be a just right girl, with just right mentality, just right temperament, just right figure, just right life.
//
努力做一个刚刚好的女孩, 心态刚刚好,气质刚刚好, 身材刚刚好,生活也刚刚好。
Nǔlì zuò yīgè gānggāng hǎo de nǚhái, xīntài gānggāng hǎo, qìzhí gānggāng hǎo, shēncái gānggāng hǎo, shēnghuó yě gānggāng hǎo.
//
Nỗ lực tố nhất cá cương cương hảo đích nữ hài, tâm thái cương cương hảo, khí chất cương cương hảo, thân tài cương cương hảo, sinh hoạt dã cương cương hảo.
//
Cố gắng trở thành một cô gái vừa phải, tâm tính vừa phải, khí chất vừa phải, dáng người vừa phải, cuộc sống vừa phải.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *