|

Imagination

🌸💭😴 #Perspective #Imagination #Dreams
Children close their eyes and see flowers, see dreams, see hope; adults close their eyes and fall asleep.
//
小孩闭上眼睛,看见花,看见梦,看见希望;大人闭上眼睛,睡着了。
Xiǎohái bì shàng yǎnjīng, kànjiàn huā, kànjiàn mèng, kànjiàn xīwàng; dàrén bì shàng yǎnjīng, shuìzhele.
//
Tiểu hài bế thượng nhãn tình, khán kiến hoa, khán kiến mộng, khán kiến hi vọng; đại nhân bế thượng nhãn tình, thụy trứ liễu.
//
Trẻ em nhắm mắt lại, nhìn thấy hoa, nhìn thấy ước mơ và hy vọng; người lớn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *