|

The Laughter Of Youth

🔇🚶‍♂️🌿
The laughter of youth turned into a kind of noise, so I wandered around the quiet street corner.
//
青春的笑声在何时变成一种喧闹,于是我四处流浪在宁静的街角。
Qīngchūn de xiào shēng zài hé shí biàn chéng yī zhǒng xuānnào, yúshì wǒ sìchù liúlàng zài níngjìng de jiējiǎo.
//
Thanh xuân đích tiếu thanh tại hà thì biến thành nhất chủng huyên nháo, vu thị ngã tứ xứ lưu lãng tại ninh tĩnh đích nhai giác.
//
Tiếng cười tuổi trẻ từ bao giờ đã thành tiếng ồn ào, để tôi lang thang khắp những góc phố vắng lặng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *