Sometimes, we feel exhausted not because life is too harsh, but because we're too easily influenced by the atmosphere around us and swayed by others' emotions. ​​​
|

Influence

🌪️😔💪
Sometimes, we feel exhausted not because life is too harsh, but because we’re too easily influenced by the atmosphere around us and swayed by others’ emotions. ​
//
有时候,我们活得很累,并非生活过于刻薄,而是我们太容易被外界的氛围所感染,被他人的情绪所左右。 ​​​
Yǒu shíhòu, wǒmen huó dé hěn lèi, bìngfēi shēnghuó guòyú kèbó, ér shì wǒmen tài róngyì bèi wàijiè de fēnwéi suǒ gǎnrǎn, bèi tārén de qíngxù suǒ zuǒyòu. ​​​
//
Hữu thì hậu, ngã môn hoạt đắc ngận luy, tịnh phi sinh hoạt quá vu khắc bạc, nhi thị ngã môn thái dung dịch bị ngoại giới đích phân vi sở cảm nhiễm, bị tha nhân đích tình tự sở tả hữu. ​​​
//
Có đôi khi, chúng ta sống rất mệt mỏi, không phải là cuộc sống quá cay nghiệt, mà là chúng ta quá dễ dàng bị bầu không khí bên ngoài lây nhiễm, bị cảm xúc của người khác chi phối.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *