|

Night Thoughts

😄🌙🌟
Every time I walk alone at night, I’m scared. It’s so dark, and I’m so beautiful, I’m really afraid that others can’t see me.
//
每次我一个人走夜路都好害怕,天这么黑,我这么美,真怕别人看不见啊。
Měi cì wǒ yīgè rén zǒu yè lù dōu hǎo hàipà, tiān zhème hēi, wǒ zhème měi, zhēn pà biérén kàn bùjiàn a.
//
Mỗi thứ ngã nhất cá nhân tẩu dạ lộ đô hảo hại phạ, thiên giá yêu hắc, ngã giá yêu mỹ, chân phạ biệt nhân khán bất kiến a.
//
Mỗi lần đi dạo một mình vào ban đêm, tôi rất sợ, trời tối mà tôi đẹp quá, tôi thực sự sợ người khác không nhìn thấy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *