|

Joyful Journey

🌴💖🌊
All joy and freedom must have a stronghold. There must be an island in your heart. When sailing, you know that you can come back at any time. Such a journey will have real happiness. It turns out that there must be a constant attachment behind freedom in order to become true freedom. – Xi Murong
//
所有的欢乐和自由都必须要有一个据点,要有一个岛在心里,在扬帆出发的时候,知道自己随时可以回来,那样的旅程才会有真正的快乐。原来,自由的后面也要有一种不变的依恋,才能成为真正的自由。- 席慕蓉
Suǒyǒu de huānlè he zìyóu dōu bìxū yào yǒuyīgè jùdiǎn, yào yǒu yīgè dǎo zài xīnlǐ, zài yángfān chūfā de shíhòu, zhīdào zìjǐ suíshí kěyǐ huílái, nàyàng de lǚchéng cái huì yǒu zhēnzhèng de kuàilè. Yuánlái, zìyóu de hòumiàn yě yào yǒu yī zhǒng bù biàn de yīliàn, cáinéng chéngwéi zhēnzhèng de zìyóu. – Xímùróng
//
Sở hữu đích hoan lạc hòa tự do đô tất tu yếu hữu nhất cá cư điểm, yếu hữu nhất cá đảo tại tâm lý, tại dương phàm xuất phát đích thì hậu, tri đạo tự kỷ tùy thì khả dĩ hồi lai, na dạng đích lữ trình tài hội hữu chân chính đích khoái lạc. Nguyên lai, tự do đích hậu diện dã yếu hữu nhất chủng bất biến đích y luyến, tài năng thành vi chân chính đích tự do. – Tịch Mộ Dung
//
Tất cả niềm vui và tự do đều nhất định phải có một cứ điểm, phải có một hòn đảo ở trong lòng, khi giương buồm xuất phát, biết mình có thể trở về bất kỳ lúc nào, như thế hành trình mới vui vẻ thực sự. Hoá ra, đằng sau tự do cũng phải có một loại ràng buộc không đổi, mới có thể trở thành tự do thực sự. – Tịch Mộ Dung
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *