|

Individuality

🤝💭
Being understood is fortunate, but not being understood doesn’t necessarily mean being unfortunate. A person who relies entirely on others’ understanding for their self-worth often lacks true value.
//
被人理解是幸运的,但不被理解未必不幸。一个把自己的价值完全寄托于他人的理解上面的人往往并无价值。
Bèi rén lǐjiě shì xìngyùn de, dàn bù bèi lǐjiě wèibì bùxìng. Yīgè bǎ zìjǐ de jiàzhí wánquán jìtuō yú tārén de lǐjiě shàngmiàn de rén wǎngwǎng bìng wú jiàzhí.
//
Bị nhân lý giải thị hạnh vận đích, đãn bất bị lý giải vị tất bất hạnh. Nhất cá bả tự kỷ đích giới trị hoàn toàn ký thác vu tha nhân đích lý giải thượng diện đích nhân vãng vãng tịnh vô giới trị.
//
Được hiểu là may mắn, nhưng không được hiểu không nhất thiết phải không may. Một người đặt giá trị của mình hoàn toàn vào sự hiểu biết của người khác thường không có giá trị.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *