|

That’s Life

🙃🏊‍♂️💦
When God wants you to sit, you do a headstand. When God wants you to swim, you pee in the pool. That’s life, that’s how life is used.
//
老天要你坐着,你就倒立。老天要你游泳,你就在泳池里撒尿。这就是人生,人生就是这样用的。 ​​​
Lǎo tiān yào nǐ zuòzhe, nǐ jiù dàolì. Lǎo tiān yào nǐ yóuyǒng, nǐ jiù zài yǒngchí lǐ sāniào. Zhè jiùshì rénshēng, rénshēng jiùshì zhèyàng yòng de. ​​​
//
Lão thiên yếu nhĩ tọa trứ, nhĩ tựu đảo lập. Lão thiên yếu nhĩ du vịnh, nhĩ tựu tại vịnh trì lý tát niệu. Giá tựu thị nhân sinh, nhân sinh tựu thị giá dạng dụng đích. ​​​
//
Khi ông trời muốn bạn ngồi, bạn lại đứng bằng đầu. Khi ông trời muốn bạn bơi, bạn lại đi tiểu trong hồ bơi. Đó chính là cuộc sống, cuộc sống chính là dùng như thế này.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *