| |

High-Quality Singleness

👫💔🚫
A low-quality relationship is not as good as a high-quality singleness.
//
低质量的恋爱不如高质量的单身。
Dī zhìliàng de liàn’ài bùrú gāo zhìliàng de dānshēn.
//
Đê chất lượng đích luyến ái bất như cao chất lượng đích đan thân.
//
Yêu đương chất lượng thấp không bằng độc thân chất lượng cao.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *