|

Reflect

🤔💡📝
In life, it’s important to properly reflect on things. Only then can you let go. Otherwise, you’ll only say things you should have said but never did, and your heart will be filled with regret.
//
在生活中,正确总结事情很重要。只有这样,你才能放手。否则,你只能说一些你应该说但从未说过的话,你的心里充满了悔恨。
Zài shēnghuó zhōng, zhèngquè zǒngjié shìqíng hěn zhòngyào. Zhǐyǒu zhèyàng, nǐ cáinéng fàngshǒu. Fǒuzé, nǐ zhǐ néng shuō yīxiē nǐ yīnggāi shuō dàn cóng wèi shuōguò dehuà, nǐ de xīnlǐ chōngmǎnle huǐhèn.
//
Tại sinh hoạt trung, chính xác tổng kết sự tình ngận trọng yếu. Chích hữu giá dạng, nhĩ tài năng phóng thủ. Phủ tắc, nhĩ chích năng thuyết nhất ta nhĩ ứng cai thuyết đãn tòng vị thuyết quá đích thoại, nhĩ đích tâm lý sung mãn liễu hối hận.
//
Điều quan trọng trong cuộc sống là kết luận mọi thứ một cách đúng đắn. Chỉ khi đó bạn mới có thể buông bỏ. Nếu không, bạn sẽ chỉ còn lại những lời lẽ ra phải nói nhưng chưa bao giờ nói ra, và trái tim bạn nặng trĩu hối hận.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *