Life: half reality, half dreams; Work: half flattery, half ability.
|

Comparison

🌱🎭💼
Life: half reality, half dreams; Work: half flattery, half ability.
//
人生:一半是现实,一半是梦想;工作:一半是马屁,一半是能力。
Rénshēng: Yībàn shì xiànshí, yībàn shì mèngxiǎng; Gōngzuò: Yībàn shì mǎ pì, yībàn shì nénglì.
//
Nhân sinh: Nhất bán thị hiện thực, nhất bán thị mộng tưởng; Công tác: Nhất bán thị mã thí, nhất bán thị năng lực.
//
Cuộc sống: Nửa là thực, nửa là mơ; Công việc: Nửa là nịnh nọt, nửa là khả năng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *