|

So Much Work

😌🤷‍♂️📲
When there is so much work in hand that we don’t know where to start, we should calm down and play with our mobile phones.
//
当手里的活儿多到不知该从何下手时,我们就应该静下心来玩手机。
Dāng shǒu lǐ de huó er duō dào bùzhī gāi cóng hé xiàshǒu shí, wǒmen jiù yīnggāi jìng xiàxīn lái wán shǒujī.
//
Đương thủ lý đích hoạt nhi đa đáo bất tri cai tòng hà hạ thủ thì, ngã môn tựu ứng cai tĩnh hạ tâm lai ngoạn thủ cơ.
//
Khi có quá nhiều công việc trong tay mà không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta nên bình tĩnh và nghịch điện thoại di động.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *