So Much Work

📲
When there is so much work in hand that we don’t know where to start, we should calm down and play with our mobile phones.
//
当手里的活儿多到不知该从何下手时,我们就应该静下心来玩手机。
Dāng shǒu lǐ de huó er duō dào bùzhī gāi cóng hé xiàshǒu shí, wǒmen jiù yīnggāi jìng xiàxīn lái wán shǒujī.
//
Đương thủ lý đích hoạt nhi đa đáo bất tri cai tòng hà hạ thủ thì, ngã môn tựu ứng cai tĩnh hạ tâm lai ngoạn thủ cơ.
//
Khi có quá nhiều công việc trong tay mà không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta nên bình tĩnh và nghịch điện thoại di động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *