|

Temper

1😅👿🙏🏼 #Temper #Forgiveness #Reflection
It’s all that damn temper, I’ll definitely scold it hard, forgive me.
//
都是那该死的脾气惹的祸,我一定会狠狠的骂它一顿的了,原谅我好嘛。
Dōu shì nà gāisǐ de píqì rě de huò, wǒ yīdìng huì hěn hěn de mà tā yī dùn dele, yuánliàng wǒ hǎo ma.
//
Đô thị na cai tử đích tỳ khí nhạ đích họa, ngã nhất định hội ngoan ngoan đích mạ tha nhất đốn đích liễu, nguyên lượng ngã hảo ma.
//
Đều là tính tình chết tiệt kia gây họa, tôi nhất định sẽ hung hăng mắng nó một trận, tha thứ cho tôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *