|

Winter Comfort

❄️🤗
Winter is coming. No matter whether you have anyone by your side, you must remember that when there is no one to warm up, hugging yourself is a harbor. Happy winter.
//
冬天来了,不管有没有人陪在身边,都要记得,无人取暖时,拥抱自己就是港湾,冬天快乐。
Dōngtiān láile, bùguǎn yǒu méiyǒu rén péi zài shēnbiān, dōu yào jìdé, wú rén qǔnuǎn shí, yǒngbào zìjǐ jiùshì gǎngwān, dōngtiān kuàilè.
//
Đông thiên lai liễu, bất quản hữu một hữu nhân bồi tại thân biên, đô yếu ký đắc, vô nhân thủ noãn thì, ủng bão tự kỷ tựu thị cảng loan, đông thiên khoái lạc.
//
Mùa đông đã đến, dù có hay không ai ở bên cạnh, hãy nhớ rằng, khi không có ai để chia sẻ sự ấm áp, việc ôm lấy chính bản thân mình chính là một cảng an toàn. Chúc bạn một mùa đông vui vẻ!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *