|

Giving Up

🤷‍♂️🚫
Giving up can be a waste, but some persistence is meaningless.
//
放弃很可惜,但有些坚持本就没意义。
Fàngqì hěn kěxí, dàn yǒuxiē jiānchí běn jiù méi yìyì.
//
Phóng khí ngận khả tích, đãn hữu ta kiên trì bản tựu một ý nghĩa.
//
Bỏ cuộc rất đáng tiếc, nhưng có những sự kiên trì vốn không có ý nghĩa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *