|

Procrastination Level Expert

🛌🏻😴📅
Thinking that there are still many things to do tomorrow, I will sleep until the day after tomorrow.
//
想到明天还有很多事做,我直接睡到后天。
Xiǎngdào míngtiān hái yǒu hěnduō shì zuò, wǒ zhíjiē shuì dào hòutiān.
//
Tưởng đáo minh thiên hoàn hữu ngận đa sự tố, ngã trực tiếp thụy đáo hậu thiên.
//
Nghĩ rằng ngày mai có rất nhiều việc phải làm, tôi ngủ thẳng đến ngày mốt.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *