|

Humorous Observations

✋🔍🤣
Through the palm print, you can see your girlfriend’s character. For example, her palm print often falling on your face shows that her character is rather violent.
//
通过掌纹, 可以看出女朋友的性格, 比如她的掌纹经常落在你的脸上, 说明她的性格比较暴躁。
Tōngguò zhǎng wén, kěyǐ kàn chū nǚ péngyǒu dì xìnggé, bǐrú tā de zhǎng wén jīngcháng luò zài nǐ de liǎn shàng, shuōmíng tā dì xìnggé bǐjiào bàozào.
//
Thông quá chưởng văn, khả dĩ khán xuất nữ bằng hữu đích tính cách, bỉ như tha đích chưởng văn kinh thường lạc tại nhĩ đích kiểm thượng, thuyết minh tha đích tính cách bỉ giác bạo táo.
//
Thông qua dấu vân tay có thể thấy được tính cách của bạn gái, ví dụ như vân tay của cô ấy thường rơi xuống mặt bạn cho thấy tính cách cô ấy khá nóng nảy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *