Post-Holiday Blues

I knew I would go to work today and lost sleep last night. I have post-holiday blues.
//
知道今天上班,昨晚失眠了,我这是节后忧虑症。
Zhīdào jīntiān shàngbān, zuó wǎn shīmiánle, wǒ zhè shì jié hòu yōulǜ zhèng.
//
Tri đạo kim thiên thượng ban, tạc vãn thất miên liễu, ngã giá thị tiết hậu ưu lự chứng.
//
Biết hôm nay đi làm nên đêm qua mất ngủ, tôi bị chứng rối loạn lo âu sau kỳ nghỉ lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *