|

Destiny And Determination

🙏✊
Success is divided into two halves. One half is in the hands of God which is destiny; and the other half is in your own hands which is determination.
//
成功是分两半的,一半在上帝手中,那是宿命;另一半在自己手中,那是拼命。
Chénggōng shì fēn liǎng bàn de, yībàn zài shàngdì shǒuzhōng, nà shì sùmìng; lìng yībàn zài zìjǐ shǒuzhōng, nà shì pīnmìng.
//
Thành công thị phân lưỡng bán đích, nhất bán tại thượng đế thủ trung, na thị túc mệnh; lánh nhất bán tại tự kỷ thủ trung, na thị bính mệnh.
//
Thành công được chia làm hai nửa. Một nửa nằm trong tay Chúa, đó là số phận; nửa còn lại nằm trong tay chính mình, đó là chăm chỉ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *