Destiny And Determination

🙏✊
Success is divided into two halves: one half is in the hands of God, that’s destiny; the other half is in your own hands, that’s determination.
//
成功是分两半的,一半在上帝手中,那是宿命;另一半在自己手中,那是拼命。
Chénggōng shì fēn liǎng bàn de, yībàn zài shàngdì shǒuzhōng, nà shì sùmìng; lìng yībàn zài zìjǐ shǒuzhōng, nà shì pīnmìng.
//
Thành công thị phân lưỡng bán đích, nhất bán tại thượng đế thủ trung, na thị túc mệnh; lánh nhất bán tại tự kỷ thủ trung, na thị bính mệnh.
//
Thành công được chia làm hai nửa, một nửa nằm trong tay Chúa, đó là số phận, nửa còn lại nằm trong tay của chính mình, đó là chăm chỉ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *