Walking alone in spring's profound domain, One less companion by my side to remain. In rain, I linger, watching flowers sway, Petals descend in disarray.
|

Flowers Sway

🚶🏻‍♀️🌸☔
Walking alone in spring’s profound domain,
One less companion by my side to remain.
In rain, I linger, watching flowers sway,
Petals descend in disarray.
//
独行春深处,
身边少一人。
雨中看花久,
落英乱纷纷。
Dúxíng chūn shēn chù,
Shēnbiān shǎo yīrén.
Yǔ zhòng kàn huā jiǔ,
Luòyīng luànfēnfēn.
//
Độc hành xuân thâm xử,
Thân biên thiếu nhất nhân.
Vũ trung khán hoa cửu,
Lạc anh loạn phân phân.
//
Độc hành cuối mùa xuân,
Bên mình thiếu vắng người.
Ngắm hoa trong mưa lâu,
Cánh hoa rơi rụng tơi bời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *