|

Simple Pleasures

🌼🍵☔🌟
May your desk have flowers, your cup have tea, the rain have an umbrella, and the dark night have a light. May your life be simple and peaceful, and may you have a good companion throughout your life.
//
愿你桌案有花,杯盏有茶,落雨有伞,暗夜有灯。愿你清淡不争,一生有良人相伴。
Yuàn nǐ zhuō àn yǒu huā, bēi zhǎn yǒu chá, luò yǔ yǒu sǎn, ànyè yǒu dēng. Yuàn nǐ qīngdàn bùzhēng, yīshēng yǒu liáng rén xiāngbàn.
//
Nguyện nhĩ trác án hữu hoa, bôi trản hữu trà, lạc vũ hữu tán, ám dạ hữu đăng. Nguyện nhĩ thanh đạm bất tranh, nhất sinh hữu lương nhân tương bạn.
//
Nguyện cho bạn trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho bạn thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *