|

Money Woes

💰😅
I missed being a child; so long as I reached out my hand, I could get money. But now I can’t; I have to kneel on the road and reach out my hand.
//
好怀念小时候, 只要伸手就能要到钱, 现在不行了, 得跪在马路上伸手才行了。
Hǎo huáiniàn xiǎoshíhòu, zhǐyào shēnshǒu jiù néng yào dào qián, xiànzài bùxíngle, dé guì zài mǎlù shàng shēnshǒu cái xíngle.
//
Hảo hoài niệm tiểu thì hậu, chích yếu thân thủ tựu năng yếu đáo tiền, hiện tại bất hành liễu, đắc quỵ tại mã lộ thượng thân thủ tài hành liễu.
//
Thật hoài niệm hồi nhỏ, chỉ cần đưa tay là có thể kiếm được tiền, hiện tại không được nữa, phải quỳ gối trên đường cái đưa tay ra mới được.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *