|

Unnoticed

🤐🌫️🙁
I tried to disappear and no one asked.
//
我试过销声匿迹,最终也无人问及。
Wǒ shìguò xiāoshēngnìjì, zuìzhōng yě wú rén wèn jí.
//
Ngã thí quá tiêu thanh nặc tích, tối chung dã vô nhân vấn cập.
//
Tôi đã thử mai danh ẩn tích, cuối cùng cũng không có người hỏi thăm.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *