|

Floating Clouds Are Blown Into Snow

🌨️
སྤྲིན་རླུང་ཁ་བར་འཐིམ། འཁོར་བ་ཇ་ཡུན་ཙམ།

The floating clouds are blown into snow, the taste of the world is boiled into tea.
//
浮云吹作雪,世味煮成茶。
Fúyún chuī zuò xuě, shì wèi zhǔ chéng chá.
//
Phù vân xuy tác tuyết, thế vị chử thành trà.
//
Mây bồng bềnh thổi thành tuyết, vị nhân gian nấu thành trà.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *