|

Single And Poor

💰💔🍰
You can’t have your cake and eat it, but you can be single and poor.
//
鱼和熊掌不可兼得 但单身和穷可以。
Yú hé xióng zhǎng bùkě jiān dé dàn dānshēn hé qióng kěyǐ.
//
Ngư hòa hùng chưởng bất khả kiêm đắc đãn đan thân hòa cùng khả dĩ.
//
Bạn không thể vừa có cá vừa có tay gấu, nhưng độc thân và nghèo thì có thể.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *