|

You Can’t Wait

🔄🚀🌱
You can’t wait until everything becomes clear before taking action. If you don’t take action, clarity will never come. It is through the process of doing that clarity gradually emerges.
//
不能等到清晰了以后再去做,你不去做就永远清晰不了,这是在做的过程中逐渐清晰起来的。-周国平 ​​​
Bùnéng děngdào qīngxīle yǐhòu zài qù zuò, nǐ bù qù zuò jiù yǒngyuǎn qīngxī bùliǎo, zhè shì zài zuò de guòchéng zhōng zhújiàn qīngxī qǐlái de.-Zhōuguópíng ​​​
//
Bất năng đẳng đáo thanh tích liễu dĩ hậu tái khứ tố, nhĩ bất khứ tố tựu vĩnh viễn thanh tích bất liễu, giá thị tại tố đích quá trình trung trục tiệm thanh tích khởi lai đích. – Chu Quốc Bình ​​​
//
Bạn không thể đợi đến khi rõ ràng rồi mới làm, không làm thì sẽ không bao giờ sáng tỏ, điều này chỉ dần rõ ràng trong quá trình thực hiện. – Chu Quốc Bình ​​​


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *