| |

Finding Your Path

💔🚶‍♀️
Actually, if you get married or not, you will regret it. The cats in the alley are free, but they have no home. The dogs in the fence have a home, but they have to keep their heads down for the rest of their lives.
//
其实吧 就是,结不结婚都会后悔,巷子里的猫很自由,但是没有归宿,围栏里的狗有归宿,但一辈子都要低着头。
Qíshí ba jiùshì, jié bù jiéhūn dūhuì hòuhuǐ, xiàngzi lǐ de māo hěn zìyóu, dànshì méiyǒu guīsù, wéilán lǐ de gǒu yǒu guīsù, dàn yībèizi dōu yào dīzhe tóu.
//
Kỳ thực ba tựu thị, kết bất kết hôn đô hội hậu hối, hạng tử lý đích miêu ngận tự do, đãn thị một hữu quy túc, vi lan lý đích cẩu hữu quy túc, đãn nhất bối tử đô yếu đê trứ đầu.
//
Thực ra, dù kết hôn hay không, đều sẽ hối tiếc. Mèo trong ngõ rất tự do, nhưng không có nơi nương tựa. Chó trong hàng rào có nơi nương tựa, nhưng cả đời phải cúi đầu.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *