| |

Inexplicable Mysteries

🌍😶
There are always some things in the world that we can never explain or speak of clearly. I must accept my insignificance and my powerlessness.
//
世间总有一些事是我们永远无法解释也无法说清的,我必须接受自己的渺小和自己的无能为力。
Shìjiān zǒng yǒu yīxiē shì shì wǒmen yǒngyuǎn wúfǎ jiěshì yě wúfǎ shuō qīng de, wǒ bìxū jiēshòu zìjǐ de miǎoxiǎo hé zìjǐ de wúnéngwéilì.
//
Thế gian tổng hữu nhất ta sự thị ngã môn vĩnh viễn vô pháp giải thích dã vô pháp thuyết thanh đích, ngã tất tu tiếp thụ tự kỷ đích miểu tiểu hòa tự kỷ đích vô năng vi lực.
//
Trên đời luôn có những điều mà chúng ta không bao giờ có thể giải thích hay nói cho rõ ràng, tôi đành chấp nhận sự tầm thường và bất lực của mình.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *