Used to think love could sustain me, now I just find the meal delicious.
|

Changing Appetites

❤️🍚😋
Used to think love could sustain me, now I just find the meal delicious.
//
以前觉得喜欢能当饭吃,现在觉得饭好吃。
Yǐqián juédé xǐhuān néng dāng fàn chī, xiànzài juédé fàn hào chī.
//
Dĩ tiền giác đắc hỉ hoan năng đương phạn cật, hiện tại giác đắc phạn hảo cật.
//
Trước kia cảm thấy thích có thể làm cơm ăn, hiện tại cảm thấy cơm ăn ngon.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *