|

Let Go Decisively

💪💔🚶‍♂️
When you must let go, let go decisively. Only by letting go can you go far! By giving up something, you can pursue something else. Those who are unwilling to let go of anything will end up losing the most precious things.
//
当必须放弃时,就果断地放弃吧。放得下,才能走得远!有所放弃,才能有所追求。什么也不愿放弃的人,反而会失去最珍贵的东西。
Dāng bìxū fàngqì shí, jiù guǒduàn de fàngqì ba. Fàng dé xià, cáinéng zǒu dé yuǎn! Yǒu suǒ fàngqì, cáinéng yǒu suǒ zhuīqiú. Shénme yě bù yuàn fàngqì de rén, fǎn’ér huì shīqù zuì zhēnguì de dōngxī.
//
Đương tất tu phóng khí thì, tựu quả đoạn địa phóng khí ba. Phóng đắc hạ, tài năng tẩu đắc viễn! Hữu sở phóng khí, tài năng hữu sở truy cầu. Thập yêu dã bất nguyện phóng khí đích nhân, phản nhi hội thất khứ tối trân quý đích đông tây.
//
Khi cần phải buông bỏ, hãy buông bỏ một cách quả quyết. Chỉ bằng cách buông bỏ, bạn mới có thể đi xa! Bằng việc từ bỏ một thứ gì đó, bạn có thể theo đuổi một thứ khác. Những người không sẵn lòng buông bỏ điều gì sẽ cuối cùng mất đi những thứ quý giá nhất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *