If you want to create bonds with others, you must be willing to endure the risk of shedding tears.
|

The Little Prince

🌟📽️
I strongly agree with a line from the movie ‘The Little Prince’: If you want to create bonds with others, you must be willing to endure the risk of shedding tears.
//
很赞同电影《小王子》里的一句台词:想要和别人制造羁绊就要承受掉眼泪的风险​​。
Hěn zàntóng diànyǐng “Xiǎo wángzǐ” lǐ de yījù táicí: Xiǎng yào hé biérén zhìzào jībàn jiù yào chéngshòu diào yǎnlèi de fēngxiǎn​​.
//
Ngận tán đồng điện ảnh《 Tiểu vương tử 》lý đích nhất cú đài từ: tưởng yếu hòa biệt nhân chế tạo ky bán tựu yếu thừa thụ điệu nhãn lệ đích phong hiểm​​.
//
Rất đồng ý với một câu thoại trong phim “Hoàng tử nhỏ”: Muốn tạo ra ràng buộc với người khác thì phải chấp nhận rủi ro rơi nước mắt.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *