|

Journey Ahead

🛤️🌟👀
The long road is vast, everything can be expected.
//
长路浩浩荡荡,万事皆可期待。
Zhǎng lù hào hàodàng dàng, wànshì jiē kě qídài.
//
Trường lộ hạo hạo đãng đãng, vạn sự giai khả kỳ đãi.
//
Đường dài trùng trùng điệp điệp, mọi việc đều có thể chờ mong.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *