|

Frugal Life

🥗💪😄
If you succeed, eating green vegetables is called health care; if you fail, eating green vegetables is called poverty.
//
你若成功了, 吃青菜那叫养生; 你若失败了, 吃青菜则叫寒酸。
Nǐ ruò chénggōngle, chī qīngcài nà jiào yǎngshēng; nǐ ruò shībàile, chī qīngcài zé jiào hánsuān.
//
Nhĩ nhược thành công liễu, cật thanh thái na khiếu dưỡng sinh; nhĩ nhược thất bại liễu, cật thanh thái tắc khiếu hàn toan.
//
Nếu bạn thành công, ăn rau xanh gọi là dưỡng sinh; nếu bạn thất bại, ăn rau xanh thì gọi là nghèo rớt mồng tơi.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *