|

Tears Are Real

💧😢👁️‍🗨️
Tears exist to prove that sadness is not an illusion.
//
眼泪的存在,是为了证明悲伤不是一场幻觉。
Yǎnlèi de cúnzài, shì wèile zhèngmíng bēishāng bùshì yī chǎng huànjué.
//
Nhãn lệ đích tồn tại, thị vi liễu chứng minh bi thương bất thị nhất tràng huyễn giác.
//
Nước mắt tồn tại để chứng minh rằng nỗi buồn không phải là ảo ảnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *