|

Good Riddance 2020

🌟📖🎉 #FreshStart #NewBeginnings #LettingGo
Some saw dust, some saw stars, but it doesn’t matter coz it’s all over. Good riddance 2020!
//
有人见尘埃有人见星辰 不过没关系 都翻篇了​。​甩掉包袱 2020!
Yǒurén jiàn chén’āi yǒurén jiàn xīngchén bùguò méiguānxì dōu fān piānle​.​ Shuǎi diào bāofú 2020!
//
Hữu nhân kiến trần ai hữu nhân kiến tinh thần bất quá một quan hệ đô phiên thiên liễu.​ Súy điệu bao phục 2020!
//
Có người thấy bụi bặm, có người gặp sao trời, nhưng không sao cả, đều đã qua hết. Thế là thoát nợ 2020!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *