Good Riddance 2020

[12 Days Of Christmas, Day 7, New Year’s Eve]
Some saw dust, some saw stars, but it doesn’t matter coz it’s all over. Good riddance 2020!
//
有人见尘埃有人见星辰 不过没关系 都翻篇了​。​甩掉包袱 2020!
Yǒurén jiàn chén’āi yǒurén jiàn xīngchén bùguò méiguānxì dōu fān piānle​.​ Shuǎi diào bāofú 2020!
//
Hữu nhân kiến trần ai hữu nhân kiến tinh thần bất quá một quan hệ đô phiên thiên liễu.​ Súy điệu bao phục 2020!
//
Có người thấy bụi bặm, có người gặp sao trời, nhưng không sao cả, đều đã qua hết. Thế là thoát nợ 2020!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *