|

Diversity

🌍🌟🌸
Everyone has their own lives, their own vapidity, their own flurry.
//
每个人都有每个人的生活,各自平淡,各自繁华。
Měi gèrén dōu yǒu měi gèrén de shēnghuó, gèzì píngdàn, gèzì fánhuá.​​​​
//
Mỗi cá nhân đô hữu mỗi cá nhân đích sinh hoạt, các tự bình đạm, các tự phồn hoa.
//
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, riêng mình vô vị, riêng mình phồn hoa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *