| |

Embrace Individuality

🏞️👁️‍🗨️🌸
There is a green mountain in my chest, I don’t need to look at peach blossoms with others. – Lin Yutang
//
胸中自有青山在,何必随人看桃花。——林语堂
Xiōngzhōng zì yǒu qīngshān zài, hébì suí rén kàn táohuā.——Línyǔtáng
//
Hung trung tự hữu thanh sơn tại, hà tất tùy nhân khán đào hoa. – Lâm Ngữ Đường
//
Trong lồng ngực có ngọn núi xanh, cần gì theo người ngắm hoa đào. – Lâm Ngữ Đường

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *