The path of life is sometimes narrow and sometimes wide. When it's narrow, it leaves one with no way forward; when it's wide, it leaves one uncertain of which direction to take. All you can do is be patient, follow your own choices, and move forward step by step. Who knows what lies ahead? Whether narrow or wide, it's all a road. So, just relax and take it easy.
|

Stay Positive

🛤️🌟😌
The path of life is sometimes narrow and sometimes wide. When it’s narrow, it leaves one with no way forward; when it’s wide, it leaves one uncertain of which direction to take. All you can do is be patient, follow your own choices, and move forward step by step. Who knows what lies ahead? Whether narrow or wide, it’s all a road. So, just relax and take it easy.
//
人生的路有时窄有时宽,窄的时候让人无路可行,宽的时候让人不知何去何从,只能耐住性子按照自己的选择,慢慢一步一步走下去,谁知道前面的路是怎样呢,宽窄都是路,心情放轻松咯。
Rénshēng de lù yǒushí zhǎi yǒushí kuān, zhǎi de shíhòu ràng rén wú lù kěxíng, kuān de shíhòu ràng rén bùzhī héqùhécóng, zhǐ néngnài zhù xìngzi ànzhào zìjǐ de xuǎnzé, màn man yībù yībù zǒu xiàqù, shéi zhīdào qiánmiàn de lù shì zěnyàng ne, kuānzhǎi dōu shì lù, xīnqíng fàng qīngsōng gē.
//
Nhân sinh đích lộ hữu thì trách hữu thì khoan, trách đích thì hậu nhượng nhân vô lộ khả hành, khoan đích thì hậu nhượng nhân bất tri hà khứ hà tòng, chích năng nại trụ tính tử án chiếu tự kỷ đích tuyển trạch, mạn mạn nhất bộ nhất bộ tẩu hạ khứ, thùy tri đạo tiền diện đích lộ thị chẩm dạng ni, khoan trách đô thị lộ, tâm tình phóng khinh tùng lạc.
//
Cuộc đời có lúc hẹp, có lúc rộng. Khi hẹp, người ta không biết đi đâu; khi rộng, người ta lạc hướng. Chỉ có thể kiên nhẫn, theo đuổi lựa chọn của mình, từng bước một, đi tiếp. Ai biết được con đường phía trước sẽ ra sao? Hẹp hay rộng, đều là con đường. Hãy để tâm trạng trở nên thoải mái.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *