|

Love Can Wait

🥩🔥
Love can wait; I have to eat first.
//
恋爱可以慢慢谈 肉必须趁热吃。
Liàn’ài kěyǐ màn man tán ròu bìxū chèn rè chī.
//
Luyến ái khả dĩ mạn mạn đàm nhục tất tu sấn nhiệt cật.
//
Tình yêu có thể từ từ, thịt phải ăn khi còn nóng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *