Once a person is no longer afraid of losing, their attitude becomes very casual.
|

Fearless

🚶‍♀️🎈💭
Once a person is no longer afraid of losing, their attitude becomes very casual.
//
人一旦不再害怕失去,态度就会变得很随意。
Rén yīdàn bù zài hàipà shīqù, tàidù jiù huì biàn dé hěn suíyì.
//
Nhân nhất đán bất tái hại phạ thất khứ, thái độ tựu hội biến đắc ngận tùy ý.
//
Một khi con người không còn sợ mất mát, thái độ sẽ trở nên rất tùy ý.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *