|

Procrastination

⏸️💪🌼
Without the determination to start today, there is usually no starting date.
//
不能下定決心今天就開始的事,常常沒有開始的一天。
Bùnéng xiàdìng juéxīn jīntiān jiù kāishǐ de shì, chángcháng méiyǒu kāishǐ de yītiān.
//
Bất năng hạ định quyết tâm kim thiên tựu khai thủy đích sự, thường thường một hữu khai thủy đích nhất thiên.
//
Những việc không thể hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, thì thường không có ngày bắt đầu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *