|

Em Thương Mến Không Có Gì Để Vội

Em thương mến
Không có gì để vội
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hóa mong manh.
(Đợi – Nguyễn Thiên Ngân)

P.s.: Picture taken in Jacob’s Creek, Rowland Flat, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *