|

And You Learn

🌟💪🌈
And you learn
That you really can endure
That you really are strong
And you really do have worth
And you learn and learn
With every goodbye, you learn.
//
你会明白
你真的可以忍耐
你真的十分坚强
你的确有自己的价值
你不断明白更多
每次说再见,你都有新的感悟
Nǐ huì míngbái
Nǐ zhēn de kěyǐ rěnnài
Nǐ zhēn de shífēn jiānqiáng
Nǐ díquè yǒu zìjǐ de jiàzhí
Nǐ bùduàn míngbái gèng duō
Měi cì shuō zàijiàn, nǐ dōu yǒu xīn de gǎnwù
//
Nhĩ hội minh bạch
Nhĩ chân đích khả dĩ nhẫn nại
Nhĩ chân đích thập phân kiên cường
Nhĩ đích xác hữu tự kỷ đích giới trị
Nhĩ bất đoạn minh bạch canh đa
Mỗi thứ thuyết tái kiến, nhĩ đô hữu tân đích cảm ngộ
//
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào
Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu
Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *