Pursue Aspirations

💭🌟💰
In life, it is important to pursue one’s aspirations; what’s the use of pursuing wealth and status.
//
人生贵适志,
须富贵何为。
Rénshēng guì shì zhì,
Xū fùguì hé wèi.
//
Nhân sinh quý thích chí,
Tu phú quý hà vi.
//
Đời người cốt thỏa chí,
Giàu sang mà làm gì.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *